Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten uitgebracht of opgesteld door InHaCom Recycling aan afnemers en/of leveranciers voor bemiddeling of advies, hierna te noemen Opdrachtgever. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is op de rechtsverhouding niet van toepassing.
1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde, of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde, of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten & offertes

2.1 Overeenkomsten met InHaCom Recycling komen slechts tot stand indien deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Inhacom Recycling door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging zijn bevestigd.
2.2 Opdrachtgever conformeert zich aan een geheimhoudingsplicht inzake de adviezen van InHaCom Recycling. In het geval van onderling contact tussen opdrachtgevers wordt InHaCom Recycling te allen tijde ten minste gehoord.
2.3 Mondelinge overeenkomsten binden InHaCom Recycling niet voordat deze schriftelijk door (een bevoegde vertegenwoordiger van) InHaCom Recycling zijn bevestigd.
2.4 Een door InHaCom Recycling aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte is slechts geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, vervalt de offerte na vier weken.

Artikel 3 – Inhoud van overeenkomsten

3.1 De (inhoud van de) overeenkomst tussen InHaCom Recycling en Opdrachtgever bestaat uitsluitend uit de opdrachtbevestiging van InHaCom Recycling en deze algemene voorwaarden. Andere stukken maken daarvan slechts deel uit indien InHaCom Recycling dat voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk heeft bevestigd. Bij strijd tussen de tekst van aanvullende stukken die onderdeel zijn van de overeenkomst enerzijds en de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden anderzijds, prevaleert de tekst van de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden.
3.2 Een (beweerdelijke) onjuistheid in een opdrachtbevestiging van InHaCom Recycling komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, behoudens wanneer Opdrachtgever de betreffende onjuistheid uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan InHaCom Recycling heeft medegedeeld.

Artikel 4 – Uitvoering door of via InHaCom Recycling

4.1 InHaCom Recycling zal haar werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.
4.2 InHaCom Recycling zal naar beste vermogen aanwijzingen of extra wensen van Opdrachtgever, die buiten de inhoud of de omvang van de overeenkomst vallen, opvolgen maar is daartoe niet verplicht. Daarmee verband houdende extra werkzaamheden van InHaCom Recycling zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst, per aangetekende brief te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
5.2 Overmacht bestaat in elk geval bij oorlog, oorlogsgevaar, oproer, belemmerende maatregelen van overheden, brand, werkstaking, overstroming, sabotage en overige onvoorziene omstandigheden waardoor levering redelijkerwijze niet van partijen kan worden gevergd.
5.3 Overmacht aan de zijde van InHaCom Recycling is tevens aanwezig indien een leverende opdrachtgever niet (tijdig) aan een door InHaCom Recycling geadviseerde ontvangende opdrachtgever levert waardoor Inhacom Recycling niet (tijdig) aan ontvangende opdrachtgever kan leveren.

Artikel 6 – Prijzen, betaling en eigendomsvoorbehoud

6.1 Betalingen aan een door InHaCom Recycling afnemende opdrachtgever in overleg met of door InHaCom Recycling dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum.
6.2 Betalingen aan een door InHaCom Recycling geadviseerde ontvangende opdrachtgever dienen te geschieden door overmaking op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer en in de op de factuur aangegeven valuta.
6.3 Door InHaCom Recycling opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief btw.
6.4 Aanspraken van ontvangende opdrachtgever jegens InHaCom Recycling, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van ontvangende opdrachtgever niet op en kunnen, behoudens na voorafgaande toestemming van InHaCom Recycling, niet worden verrekend.
6.5 Indien ontvangende opdrachtgever niet, te weinig of te laat betaalt of anderszins tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is ontvangende opdrachtgever vanaf de factuurdatum over het verschuldigde de wettelijke rente conform het bepaalde in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd alsook alle kosten die InHaCom Recycling redelijkerwijs heeft gemaakt ter incasso van haar vordering, waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden is InHaCom Recycling uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: (a) de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om een eventueel gebrekkige prestatie van InHaCom Recycling aan de  overeenkomst te laten beantwoorden; (b) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover leverende opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden; (c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.2 Aansprakelijkheid van InHaCom Recycling voor alle overige dan onder het vorige lid genoemde schade is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van InHaCom Recycling.
7.3 Iedere vordering jegens InHaCom Recycling vervalt door het enkele verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering, behoudens de vorderingen die door InHaCom Recycling uitdrukkelijk zijn erkend.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 De overeenkomst tussen InHaHom Recycling en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.
8.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de door Inhacom Recycling en de opdrachtgever gesloten overeenkomst met inbegrip van deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

Aldus vastgesteld door InHaCom Recycling op 12 juni 2016.